grafika
Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště

Dětská scéna 2019

48. celostátní přehlídka dětského divadla a 48. celostátní přehlídka dětských recitátorů se uskuteční 7.–13. června 2019  ve Svitavách.
Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Střediskem kulturních služeb města Svitavy a Sdružením pro tvořivou dramatiku. Přehlídka probíhá za finanční podpory MŠMT, Pardubického kraje a města Svitavy. Jednotlivá kola krajské, okresní a okrskové pořádá DDM Uherské Hradiště.

 

Za akci zodpovídá a veškeré informace vám ráda poskytne: Bc. Martina Dörrová - garant přehlídky
Kontakty: 572 551 347 | 605 203 064 | martina.dorrova@ddmsikula.cz.

   

48. celostátní přehlídka dětského divadla 2019

CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Celostátní přehlídka dětského divadla je přehlídka a dílna nejzajímavějších a nejinspirativnějších inscenací dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů z celé ČR. Inscenace jsou vybírány z krajských postupových přehlídek, jimž pokud možno předcházejí oblastní (okresní), popř. obvodní kola. Smyslem přehlídek je konfrontace různých stylů práce s dětskými soubory v oblasti dramatické výchovy a vytvoření příležitosti pro předávání zkušeností a vzájemnou inspiraci pracovníků s dětmi a mládeží. Přehlídky by měly probíhat v atmosféře přátelského pracovního setkání a podle možností mohou být doplněny podnětným programem pro zúčastněné děti (tvůrčí dílny, diskuse, hry apod.) a vzdělávacími akcemi pro dospělé účastníky. Na přehlídkách dětských souborů se nevyhlašuje pořadí (první, druhé, třetí… místo). Lektorský sbor (odborná porota) doporučuje vybrané inscenace k postupu na přehlídky vyššího stupně a všem účastníkům jsou podle možností pořadatele uděleny pamětní listy za účast, popř. drobné dárky. Více zde...

Přihláška 2019

Výsledková listina - regionální kolo  2019  

  

  

48. celostátní přehlídka dětských recitátorů 2019

CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Celostátní přehlídka dětských recitátorů je přehlídka a dílna nejzajímavějších a nejinspirativnějších vystoupení dětských sólových recitátorů z celé ČR. Recitátoři jsou vybíráni z krajských postupových přehlídek, jimž předcházejí oblastní (okresní), popř. obvodní a školní kola.
Přehlídka má přímou vazbu na výuku českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. Prostřednictvím tvořivé práce na interpretaci básní či prózy a přípravy veřejného vystoupení rozvíjí v dětech schopnost hlubšího porozumění textu a vyspělého ovládání mateřského jazyka, přispívá ke kultivaci mluveného slova a rozvoji mluvních a komunikačních dovedností. Zároveň děti motivuje k aktivnímu poznávání české i světové literatury a získávání vztahu k ní. Učitelům nabízí přehlídka možnost pracovního setkávání, vzájemné inspirace a dalšího vzdělávání v oboru.
Všechna kola přehlídky by měla probíhat v atmosféře přátelského pracovního setkání a podle možností mohou být doplněna podnětným programem pro účastníky (hlasové rozcvičky, dílny, diskuse, hry apod.) a vzdělávacími akcemi pro dospělé účastníky. Pořadatel přehlídky by měl vytvořit pro vystoupení recitátorů co nejpříznivější podmínky, tedy i potlačit nezdravou soutěžní atmosféru a rivalitu mezi recitátory. Více zde...

Rozdělení kategorií

0. kategorie - 1 . třída - 1 text (končí v okresním kole)
1.kategorie - 2. + 3. třída - 1 text (končí v krajském kole)
2.kategorie - 4. + 5. třída - 1 text
3. kategorie - 6. + 7. třída - 2 texty
4. kategorie - 8- + 9. třída - 2 texty nebo odpovídající třídy víceletých gymnázií

Do vyššího kola postupují vždy dva recitátoři z jedné kategorie bez udání pořadí s totožnými texty jako v kole nižším. 

Propozice, přihláška

Jaro se blíží a tak na DDM UH začala „recitační šňůra“. Dnes 19. února proběhlo okrskové kolo, kterého se zúčastnilo 42 dětí z 8 ZŠ a víceletého gymnázia UH. Ocenění se sejdou za měsíc v prostorách hradišťské Reduty na okresním kole. Všem gratulujeme. A těšíme se „na slyšenou“ :)…

Výsledková listina - okrskové kolo 19. února 2019

Výsledková listina - okresní kolo 12. března 2019

Výsledková listina - krajské kolo 16. dubna 2019

  

l

Naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji". Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR. www.esfcr.cz
Podporujeme Vaši budoucnost“

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Partneři a sponzoři DDM Uherské Hradiště
 grafika