grafika
Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště

O nás

DDM Šikula je příspěvková organizace Města Uherské Hradiště. Jejím hlavním účelem je poskytování výchovy a vzdělávání mimo vyučování a plnění rekreační funkce. Nabízíme širokou škálu volnočasových aktivit pro děti, mládež a dospělé.

 

Co Vám můžeme nabídnout?

Kroužky - po celý rok máme připravenou celou řadu možností, jak trávit volný čas a to především v zájmových kroužcích. Jsou rozděleny do 4 oddělení - tělovýchovného, estetického, společensko-vědního a přírodovědného - Přírodovědné centrum TRNKA, které má pro Vás připraveno kromě řady zájmových kroužků i besedy, přednášky a také kurzy pro školy.

Akce - v průběhu roku pořádáme celou řadu akcí ze všech zájmových oblastí nejen pro děti z našich kroužků, ale také pro širokou veřejnost. Na řadě akcí spolupracujeme s dalšími organizacemi Města Uherské Hradiště. Např. Ježíškova dílna, Mikulášský rej, Dětský karneval, Den dětí, atd.

Soutěže, přehlídky - děti z našich kroužků mají možnost porovnat své schopnosti v nejrůznějších soutěžích. Každým rokem pořádáme Dance show - soutěž v tanci, soutěž ve sportovní gymnastice, okrskové, okresní a krajské kolo v sólové recitaci a krajskou přehlídku dětských divadel. Děti se účastní i celorepublikové soutěže- Děti fitness aneb sportem proti drogám v Praze a soutěží v rámci Zlínského a Jihomoravského kraje.

Prázdninová činnost - nezahálíme ani o prázdninách. V tomto školním roce jsme vám nabídli 3 všeobecné, 1 sportovní a 7 příměstských táborů s různou tématikou.

Kurzy pro školy - základním a mateřským školám jsou určeny rozmanité kurzy. Tradici již mají kurzy zaměřující se na dopravní problematiku a protiúrazovou prevenci. Z dalších kurzů je to letos výtvarný kurz s názvem Napříč světadíly za dávnými civilizacemi a 4x strom. Přírodovědné centrum Trnka nabízí dva kurzy - Paní učitelko a proč?; Křížem krážem po Zemi.

Výukové programy - jsou určeny pro všechny typy škol. Většina výukových programů je s environmentální tematikou - zajišťuje je přírodovědné oddělení. Na program můžete přijet k nám nebo ho také můžeme odučit u Vás. Výukové programy trvají od hodiny a půl do 3 hodin, ale není pro nás problém délku i náročnost programu přizpůsobit Vašim požadavkům.

Projektové dny - jednou z našich aktivit je také příprava a realizace projektových dnů pro školy ale i jiné organizace. Touto činností se zabývá převážně přírodovědné oddělení (Přírodovědné centrum TRNKA), které se specializuje na environmentální tematiku. Nabízíme také partnerství při realizaci Vašeho projektového dne, nebo se k nám můžete přijít poradit, jak takový den sestavit. Rádi Vám pomůžeme. Délku a náročnost projektového dne stanovíme dle Vaší potřeby. Samozřejmostí je úzká spolupráce s Vámi při výběru témat aktivit a přípravě programu tak, aby výsledek co nejvíce odpovídal vašim představám.

Co to vlastně projektový den je?

Jde o dopolední/celodenní program pro žáky zaměřený na určité téma(například Den země, Voda, Ovzduší, Globální problémy, Vánoce). Jednotlivé body programu se odehrávají ve škole, ale často také venku. Mezi aktivity, které do projektového dne můžeme zahrnout, patří například různé hry, soutěže vědomostní i dovednostní, praktické aktivity spojené s danou tématikou (výsadby stromů, úklid odpadků, pozorování přírody), dětské divadlo, scénky, výstavy výrobků dětí a fotografií nebo také veřejná vystoupení pro rodiče.

Cena za kompletní přípravu i realizaci projektového dne je 40 Kč na jedno dítě.

Projektové dny je možné objednávat osobně, telefonicky či e-mailem  na telefonu 733 500 233, nebo prostřednictvím e-mailu info.trnka@seznam.cz.. den dětí
Výukový program - Přírodovědné centrum TRNKA

Ježíškova dílna
táborníci
Opékání špekáčků
kroužek Džbánek
l

Naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji". Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR. www.esfcr.cz
Podporujeme Vaši budoucnost“

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Partneři a sponzoři DDM Uherské Hradiště
 grafika